loading

LİSANS SÖZLEŞMESİ

LİSANS SÖZLEŞMESİ

           indir.png

NEO YAZILIM

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz.

                 Kurulum esnasında bu şartları kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım bilgisayarınıza yüklenmeyecektir. Programı bilgisayarınıza yüklemeniz, sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.
                 Bu sözleşme Neo  Yazılımı için (YAZILIM), Neo Yazılım ile SON KULLANICI (gerçek veya tüzel) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. YAZILIM'ı yüklemeniz bu sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz taktirde YAZILIM'ı yükleyemez ve kullanamazsınız.


I- SON KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. SON KULLANICI, YAZILIM için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini (benioku.txt belgesinde tanımlanmıştır.) karşılamakla yükümlüdür. YAZILIM'ın çalışması için gerekli olan alt yapı hizmetlerini (Örnek: İnternet, yazarkasa sistemi veya donanım ürünlerinin tamamı yazılımı kullanacak firmaya aittir) kullanmayı kabul, taahhüt ve beyan eder. SON KULLANICI, yukarıda yazılı hükme aykırı davranması sebebi ile sözleşme konusu üründe meydana gelecek hasar ve ziyanlardan dolayı iş bu sözleşmenin bend III- 1.b, 1.c madde hükümlerinden yararlanma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini beyan ve kabul eder.
2. SON KULLANICI, YAZILIM'ı sadece tek bir bilgisayara veya ağ ortamındaki bilgisayarlara yükleyeceğini ve yalnızca bu ortamlarda kullanacağını, herhangi bir araçla ve herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
3. SON KULLANICI; YAZILIM, çok kullanıcılı sistemi destekliyor ise ağda birden fazla bilgisayara kurup çalıştırılabileceğini, ağdaki her bir bilgisayar için lisans alması gerektiği hususunu ve bir YAZILIM lisansının paylaşılamayacağını ve YAZILIM'ın değişik bilgisayarlarda aynı anda kullanılamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.
4. YAZILIM, çok kullanıcılı kullanılıyor ise; SON KULLANICI, çalıştırılabilecek maksimum programı lisans alırken belirtilen, client sayısı kadar diğer bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.
5. SON KULLANICI, demo sürümünü, Neo Yazılım'in belirlediği kayıt adedi ve süresince kullanacağını, her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar getirici sebeplerle kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
6. SON KULLANICI
a. Bu Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında YAZILIM ve dökümantasyonu çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM'ı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi yapmayacağını,
b. Neo Yazılım'ın yazılı onayı olmadan YAZILIM'ı, başka bir kişiye dağıtmayacağını, ödünç vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, topluma iletmeyeceğini,
c. YAZILIM ve dökümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya YAZILIM ve dökümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2


II- NEO YAZILIM 'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


1. SON KULLANICI'nın, bend I, madde 1.-2.-3.-4.-5.-6 hükümlerine aykırı davranması halinde, Neo Yazılımın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, her türlü yasal başvuru ve talep haklarını kullanma hakkına haizdir. SON KULLANICI'nın yedekleme amacı ile aldığı kopyalar bu madde hükmünün istisnası olup; SON KULLANICI' yedek amaçlı kopya alma hakkına haizdir.
2. Neo Yazılım, SON KULLANICI'nın, program devir talebi halinde, "Lisans Sistemi ve Program Satışlarında Uygulanan Esaslar" daki (Resmi web sitemizde yer alan) uygun hükümleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Neo Yazılım, SON KULLANICI'nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere, SON KULLANICI'ya, teknik destek sağlayabilir. Destek hizmeti esnasında edinilen ve geliştirilen teknik materyal ve bilgilerin fikri mülkiyet hakkı Neo Yazılım'a ait olup, SON KULLANICI bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4. YAZILIM'ın lisans durumu, bilgisayarınızda internet bağlantısı sağlandığı anda, Neo Yazılım'ın belirlemiş olduğu lisans sunucuları tarafından müşteri bilgileriniz, IP numaranız ve lisans bilgileriniz kontrol edilir.
5. Neo Yazılım referans listesinde müşteri bilgilerinizi ve logonuzu yayınlayabilir. Eğer bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız yazılı olarak Neo Yazılım Genel Merkez ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.


III- SINIRLI SÜRELİ YAZILIM LİSANSLARI:


1. Sınırlı süreli lisans verildiği belirtilen programın, süre sonunda fonksiyonları durdurulur. Programın çalışmaya devam etmesi için lisans yenilemesi yapılması gerekir.
2. Sınırlı süreli lisansın yenilenmesi için gerekli ücretler programa ait tanıtım sayfasında ilan edilir.


IV- GARANTİ ŞARTLARI:
1. Neo Yazılım; işletim sistemi ve donanım arızasından, network bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Neo Yazılım, bozulmuş olan lisanslı YAZILIM'ı, iş bu hizmet karşılığı olan hizmet bedeli ve masrafın Neo Yazılım'a ödenmesi halinde yenilemeyi taahhüt eder.
2. Neo Yazılım'ın mali sorumluluğu, son kullanıcının, YAZILIM'ı satın aldığı tarihte ödemiş olduğu lisans bedeli ile sınırlıdır.
3. Neo Yazılım, YAZILIM'ın işlevini yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Neo Yazılım geliştirdiği YAZILIM'ın hatasız, kusursuz ve mükemmel olduğu ve kullanıcının özel isteklerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
4. YAZILIM, YAZILIM'a uygun ekipman ve kalifiye elemanlarla ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır. Neo Yazılım müşterisine YAZILIM'ın kullanılması esnasında, hizmet bedeli karşılığı, Neo Yazılım tarafından yeterliliği onaylanana dek eğitim almasını tavsiye eder ve YAZILIM'ın uygun ekipman ve kalifiye elemanlarca kullanılmamasından, kullanım kılavuzuna aykırı kullanılmasından veya yeterli eğitimin Neo Yazılım yetkililerinden alınmamasından doğan zararlardan veya zarar tehlikelerinden, Neo Yazılım ve Neo Yazılım Çözüm Ortakları sorumlu değildir.
5. Neo Yazılım veya Çözüm Ortakları, oluşan zararın olasılığından önceden haberdar edilmiş olsalar dahi YAZILIM'ın kullanımından ya da kullanılamamasından doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir özel, mali, dolaylı, dolaysız vaki hiçbir zarardan ( Şahıslara olan zarar, kar kaybı, işin durması, işle ilgili bilgilerin
3
kaybı, görevin yerine getirilmemesi, iyi niyet veya makul dikkatin gösterilmemesi, ihmal ve her nasıl olursa olsun tüm dolaylı zarar, ziyan ve cezai tazminat dahil olmak üzere ) ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşme hükümleri uyarınca veya kasıt, ihmal veya sorumluluk nedeni ile olsa dahi sorumluluktan muaftır.
6. YAZILIM güncellenmeden önce DATA dizini mutlaka yedeklenmelidir. Bu işlem güncelleme sırasında meydana gelecek olağandışı hataları önler. Bu işlemin yapılmamasından doğacak veri kayıplarından  Neo Yazılım sorumlu değildir.
7. YAZILIM gelişmiş bir yedekleme sistemine sahiptir. Bu sistemin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından doğacak veri kayıplarından  Neo Yazılım sorumlu değildir.
8. Neo Yazılım, YAZILIM'ın kullanımı esnasında, teknik servis desteğinin Neo Yazılım yetkili elemanları harici herhangi bir üçüncü gerçek/tüzel kişiden alınmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
9. Neo Yazılım, YAZILIM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse, Neo Yazılım'ın Lisans Sisteminde yer alan kurallar çerçevesinde bu yeni sürümden yararlanabilir. Bu noktada Neo Yazılım eski sürüm ile girilmiş verilerin yeni sürüm ile uyuşacağı taahhüdünü vermez.
10. YAZILIM ve dökümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların, işleme, geliştirme, yayma ve çoğaltma, temsil ve iletme hakları münhasıran Neo Yazılım'a aittir.YAZILIM'ın tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet hakkı Neo Yazılım'a ait olup, Neo Yazılım ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkına haizdir. YAZILIM'ın ve dökümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.


V- GENEL HÜKÜMLER:


1. İş bu sözleşme konusu YAZILIM'ın değiştirilmesi veya geliştirilip yenilenmesi durumunda, iş bu sözleşme hükümleri, taraflar arasında akdedilen yeni sözleşme ile ortadan kaldırılmadığı sürece geçerlidir.
2. Bu Lisans Sözleşmesi'nin maddelerine göre bu YAZILIM'ın bütün hakları (YAZILIM kodları, satış hakları vb.) Neo Yazılım Genel Merkez'e aittir. Son kullanıcı sadece YAZILIM'ın lisans kullanım hakkına sahip olacaktır. YAZILIM'ın kullanım lisansı, ödeme yaptığınız bir sabit süre, bir sınırlı süre veya bir kira lisansı karşılığında verildiği belirtilmemişse, süreklidir.
3. İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.
4. Açıkça SON KULLANICI'ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar  Neo Yazılım'a aittir.
5. Diğer hakların saklı kalması kaydıyla bu sözleşmenin şartlarına uymamanız durumunda Neo Yazılım sözleşmeyi sona erdirebilir.
6. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Niğde Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

NEO YAZILIM.

 

 

FİRMA ADI    :                                                   

TARİH            :                                                   

İMZA / KAŞE :